Zapri

Pomoč

Poslovno partnerstvoVzorec najemne pogodbe

v .DOC formatu Klikki jo skleneta:


A) NAJEMODAJALEC
Ime in Priimek / Družba:………………………………………………………………………

Naslov (Ulica in pošta):………………………………………………………………………
Vrsta in številka osebnega dokumenta :……………………………………………………
Zakoniti zastopnik družbe (samo za družbe):……………………………………………..
Matična številka (samo za družbe):…………………………………………………………………

Davčna številka (samo za družbe):………………………………………………………………..


(v nadaljevanju; najemodajalec)


in


B) NAJEMNIKOM
Ime in Priimek / Družba:………………………………………………………………………..

Naslov (Ulica in pošta):……………………………………………………………………….
Vrsta in številka osebnega dokumenta :…………………………………………………….

Zakoniti zastopnik družbe (samo za družbe):……………………………………………….
Matična številka (samo za družbe):…………………………………………………………………

Davčna številka (samo za družbe):…………………………………………………………………


(v nadaljevanju: najemojemalec)POGODBENIKA SOGLAŠATA Z NASLEDNJIM:Najemodajalec in najemnik (v nadaljevanju tudi pogodbenika) sta prišla v stik preko spletne strani Najel.BI, katere imetnik je družba Najel.BI d.o.o. Ta pogodba v nobenem primeru ne zavezuje imetnika in upravljavca spletne strani Najel.BI k kakršnemkoli obveznostim, ki izvirajo za pogodbeni stranki iz te najemne pogodbe. Upravljavec spletne strani Najel.BI ne preverja pravilnosti podatkov najemodajalca in najemnika, niti stanja predmetov, ki se oddajajo v najem. Pogodbenika se strinjata, da imetnik in upravljavec spletne strani Najel.BI nista odgovorna za kakršnokoli škodo, ki nastane zaradi nepopolne oziroma neustrezne izpolnitve obveznosti pogodbenih strank oziroma za njuno neizpolnitev skladno s to pogodbo.


Člen 1: Definicija


Najemodajalec po tej pogodbi je lastnik predmeta, ki se oddaja v najem oziroma oseba, ki po pooblastilu lastnika oddaja predmet pogodbe v najem.

Najemnik po tej pogodbi je oseba, ki vzame v skladu s to pogodbo dogovorjen predmet v najem.


Predmet, ki se oddaja v najem, je premična ali nepremična stvar, ki se oddaja in je definiran v 2. in 3. členu te pogodbe.


Člen 2: Predmet

Najemodajalec odda najemniku, najemnik pa sprejme naslednje predmete:……………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Dodatne informacije o predmetu (opis predmeta, starost, serijska številka, tip, posebne specifikacije, barva, ocenjena vrednost predmeta, ipd.)………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Pogodbeni stranki soglašata, da znaša vrednost predmeta na dan podpisa te pogodbe _____ EUR.


Člen 3: Stanje predmeta

Zunanji izgled predmeta, stanje komponent, delovanje predmeta, morebitne pomanjkljivosti (kosilnica ima nad levim zadnjim kolesom vdrtino):……………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Člen 4: Uporaba in podnajem

Najemnik ne sme brez pisnega soglasja najemodajalca oddati ali posoditi predmeta te pogodbe v podnajem.


Najemnik se zavezuje, da ne bo uporabljal predmeta za kakršnekoli nezakonite namene in brez posebnega pisnega soglasja najemodajalca ne bo uporabljal predmeta v nasprotju z njegovo običajno oziroma posebej dogovorjeno rabo.

Člen 5: Trajanje najema

Ta najemna pogodba se sklepa za obdobje ……………… dni/mesecev/let.

To obdobje začne teči z dnem …../……/…… ob …….:…….. in se konča …../……/…… ob …….:……..

(Alternativno : Pogodbeni stranki se lahko dogovorita za najem za nedoločen čas + odpovedni rok ___ dni/mesecev).


Člen 6: najemnina


Za uporabo predmeta, za obdobje iz 5. člena, se zaveže najemnik plačati najemodajalcu najemnino v višini …………….EUR. V to ceno so vštete tudi vse morebitne davčne dajatve.


Najemnik se zavezuje najemodajalcu plačati v tem členu dogovorjen znesek najemnine najkasneje do dne prevzema predmeta najema pa tej pogodbi.


(Alternativno: Najemnik se zavezuje najemodajalcu plačevati najemnino enkrat mesečno, in sicer vsakega __dne v mesecu za prihodnji mesec.)


V primeru, da z iztekom obdobja določenega v 5. ­­­členu najemnik ne vrne najetega predmeta,, se zaveže najemodajalcu za vsak dan zamude plačati dnevno ceno (ki jo dobimo tako, da celotno najemnino delimo s številom dni najema) najema za predmet, za obdobje do vračila predmeta ter najemodajalcu povrniti škodo nastalo zaradi nepravočasnega vračila predmeta najema v višini ___% skupaj dogovorjenega zneska najemnine.


Pogodbeni stranki se dogovorita, da najemojemalec krije tudi stroške potrebne za običajno rabo predmeta, ki nastanejo v času najemnega razmerja.


Najemnik se zavezuje, da bo najeti predmet uporabljal kot dober gospodar ter ga brez soglasja najemodajalca ne bo uporabljal za rabo, ki presega običajno rabo takšnega predmeta,


V kolikor 10. člen ne določa drugač, dogovorjena najemnina ne vključuje stroškov potrebnih za običajno rabo predmeta najema (npr.: porabljenega bencina, kartuš itd.) Te stroške, ki nastanejo v času najemnega razmerja in vse do vračila predmeta najemodajalcu, krije najemojemalec.


Najemodajalec lahko to ponudi po naslednjih cenah:


Potrošni predmet

Cena/kos

Število

…………………………………..………………………………………..

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

……………………

……………………

……………………

……………………


Člen 7: Kavcija

Najemnik se strinja, da bo na začetku najemnega obdobja najemodajalcu plačal kavcijo v višini: .…………………………………………………….………………………………… ……………………………………………………….…………………………………..………………. ..………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (vpišite znesek s številkami in z besedo). Ta kavcija bo v celoti vrnjena, če bo najemnik vrnil predmet najemodajalcu v takšnem stanju, kot ga je prejel. Najemodajalec lahko vzame oziroma delno zadrži kavcijo tudi do popolne odprave nastale škode na predmetu najema oziroma do vračila predmeta v stanju, v kakršnem je bil najemojemalcu izročen ob sklenitvi najemnega razmerja v primerih in pod pogoji iz 8. člena te pogodbe.


Člen 8: Vzdrževanje, poškodbe in kraja

  1. Najemnik se zavezuje, da bo najeti predmet vzdrževal in ga uporabljal skrbno in odgovorno, kot dober gospodar.

  2. Najemnik je odgovoren za vse okvare in poškodbe, ki jih bo povzročil na predmetu te pogodbe. Odgovoraja pa največ do višine vrednosti predmeta, ki je določena v 2. členu te pogodbe.

  3. V primeru, da najemnik po izteku najemnega razmerja, kot je dogovorjen v tej pogodbi, ne vrne predmeta te pogodbe najemodajalcu, in sicer najkasneje v roku 30 dni od prejema pisnega poziva za vračilo s strani najemodajalca, se pogodbeni stranki dogovorita, da lahko najemodajalec najemnika namesto vračila predmeta zahteva plačilo odškodnine v višini vrednosti oddanega predmeta v najem, v vsakem primeru pa tudi zahteva povračilo vse škode, ki mu je nastala zaradi nezmožnosti uporabe predmeta najema v obdobju po izteku pogodbeno dogovorjenega najemnega razmerja. Povračila slednje pa ne more zahtevati, če namesto tega zahteva vračilo odškodnine zaradi zamude z vračilom po 4. odst. 6. člena te pogodbe.

  4. V primeru, da najemnik vrne predmet po zaključku najemnega razmerja najemodajalcu v slabšem stanju, kot je bil predmet v trenutku njegove izročitve najemniku, in poslabšanje izvira iz okoliščin, ki presegajo običajno rabo predmeta (npr. zaradi neprimerne uporabe ali vzdrževanja, ki presega škodo, ki bi lahko nastala kot rezultat običajne uporabe ali če predmet potrebuje posebno čiščenje ali nego (npr. kemijsko čiščenje avta) se najemnik zavezuje povrniti najemodajalcu nastalo škodo v višini zmanjšanja vrednosti predmeta v obsegu, ki presega škodo nastalo zaradi njegove običajne rabe ter mu povrniti stroške čiščenja oziroma popravila s strani strokovnjaka za to področje.


Člen 9: Odgovornost

Najemnik zagotavlja, da ima potrebno znanje, informacije in da je usposobljen za normalno uporabo predmeta te pogodbe. V primeru, da teh znanj nima, se zavezuje, da ta znanja pridobi pred uporabo predmeta te pogodbe.

Če so za uporabo predmeta potrebna posebna dovoljenja, se najemnik zavezuje, da jih ima oziroma da jih bo pridobil pred začetkom uporabe predmeta.

Najemnik se zavezuje, da bo s predmetom te pogodbe ravnal kot dober gospodar, ga nadzoroval in zanj skrbel. V primeru poškodb s strani najemnika ali tretjih oseb, ki nastanejo v času najema predmeta, vse do njegovega vračila najemodajalcu, odgovarja najemnik.

Najemodajalec se zavezuje, da bo pred izročitvijo stvari v uporabo najemnika obvestil o bistvenih lastnostih predmeta, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na njegovo običajno rabo ter da ima predmet lastnosti, ki so potrebne za običajno rabo predmeta.


Člen 10: Dodatne določbe, opombe in komentarji

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ta pogodba je podpisana v dveh izvodih, od katerih en izvod prejme najemodajalec, en izvod pa najemojemalec.Najemnik            Najemodajalec


_______________ _____________