Zapri

Pomoč

Poslovno partnerstvoPravila in pogoji uporabe Najel.BI

Pravila in pogoji uporabe spletne strani Najel.BI

 1. Vsaka oseba, ki želi uporabljati storitve, ki jih omogoča spletna stran Najel.BI (v nadaljevanju uporabnik) se mora strinjati z v nadaljevanju navedenimi pravili uporabe. Sprejem teh pravil je pogoj za uporabo spletne strani Najel.BI:

Odgovornost uporabnika je, da ob vsaki oddaji oglasa ali najemu predmeta oziroma storitve na spletni strani preveri spremembe v pravilih in pogojih spletne strani Najel.BI, ker se ta pravila občasno posodabljajo in spreminjajo. Nadalnja uporaba spletne strani Najel.BI pomeni, da se uporabnik strinja s pogoji uporabe in spremembami. Za uporabnike, ki oglase oddajo in ki sklenejo pogodbo z najemodajalcem, predstavljajo ta pravila sestavni del pogodbenih obveznosti in določil.

Spletna stran Najel.BI predstavlja posredniški sistem med najemodajalci in najemojemalci. Spletna stran Najel.BI posreduje na način, ki omogoča, da se uporabniki lažje najdejo.

Upravljavec oziroma imetnik spletne strani Najel.BI sam ne oddaja objavljenih predmetov na tej spletni strani, temveč izključno omogoča svojim uporabnikom, da lahko objavijo oglase na spletni strani. Stran Najel.BI se nikoli ne vmešava v transakcijo med najemodajalcem in najemojemalcem, ki pod pogoji objavljenimi na tej spletni strani stopita v najemno razmerje. Prav tako spletna stran ne izvaja kontrole nad objavljenimi izdelki in tako ne zagotavlja kvalitete, varnosti, legalnosti in pravilnosti ter točnosti navedb njenih uporabnikov - ponudnikov. Upravljavec spletne strani ne zagotavlja, da se bodo uporabniki spletne strani v celoti držali teh Pravil in pogojev uporabe.

Upravljalec spletne strani Najel.BI ne more preveriti identitete vsakega uporabnika in čeprav je večina članov vrednih zaupanja je potrebno biti pri sklepanju najemne pogodbe previden tako na spletu.

Uporabniki s potrditvijo teh pravil in pogojev uporabe izrecno soglašajo, da imetnik spletne strani Najel.BI ni odgovoren za resničnost vsebine objavljenih ponudb in povpraševanj, niti za vsebino obveznosti, ki za pogodbene stranke izvirajo iz sklenjenega najemnega razmerje, ki nastane na podlagi ponudb oziroma oglasov, ki so objavljeni na spletni strani Najel.BI.

V primeru da hoče uporabnik oddati oglas, se je dolžan predhodno registrirati na povezavi: http://www.najel.bi/uporabnik/prijava in pri tem izpolniti vsa zahtevana polja z resničnimi podatki. Uporabnik se s sprejemom teh pogojev zavezuje, da jih bo upošteval in ravnal skladno z njimi. Uporaba napačnih podatkov in izdajanje za drugo osebo je kaznivo.

Uporabnik, ki sprejme ta pravila, dovoljuje nadaljno uporabo in obdelavo danih osebnih podatkov za delovanje spletne strani in pošiljanje elektronske pošte v skladu s točko 22. teh pravil, spletna stran Najel.BI pa se zavezuje, da bo podatke uporabljala samo za stvari, za katere so bili pridobljeni.

Spletna stran Najel.BI se pridržuje pravico, da neaktivne uporabnike izbriše. Kot neaktivni uporabniki se štejejo tisti, ki ne uporabljajo svojega profila več kot 2 leti. Spletna stran Najel.BI jamči za zasebnost in upravljanje z osebnimi podatki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Upravljalec spletne strani Najel.BI je družba Najel.BI d.o.o. (v nadaljevanju Upravljalec).

Upravljavec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen ko bo to potrebno za delovanje spletne strani Najel.BI.

Spletna stran Najel.BI in njeni upravljavci in imetniki ne odgovarjajo za resničnost oddanih oglasov in njihovo vsebino. Za vsebino oglasa, opis v oglasu, slike v oglasih in ostale podatke je izključno odgovorna oseba, ki je ta oglas oddala.

Na spletni strani Najel.BI je prepovedano objavljanje oglasov, preko katerih se bi nudilo delo ali zaposlovalo na črno, kot je določeno v Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (v nadaljevanju ZPDCZ-1). Uporabnik se z oddajo oglasa zavezuje, da bo ravnal v skladu z določbami ZPDCZ-1: poskrbel ali zahteval registracijo ali priglasitev dejavnosti. Spletna stran Najel.BI si pridržuje pravico, da oglasa iz katerega bi lahko izhajalo, da gre ponuja zaposlovanje na črno, ne bo objavila in v primeru, da bi pristojni organi pregona zahtevali posredovanje podatkov o naročniku oglasa, le-te podatke tudi posredovala.

V primeru, da je oglas plačljiv, so cena in pogoji poslovanja razvidni iz cenika, dostopnega na spletni strani Najel.BI. Plačljivi oglas za fizične osebe se objavi po potrdilu oddaje in opravljenem plačilu. S tem, ko se oglas potrdi in opravi vse korake, da je plačljivi oglas objavljen, se šteje, da je pogodba na daljavo sklenjena za dogovorjen čas in pod dogovorjenimi pogoji med upravljalcem spletne strani Najel.BI in uporabnikom. Oglas pa se objavi po prejetju plačila. V primeru oglaševalcev, ki so potrošniki, se je potrebno ravnati skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Upravljalec zagotavlja uporabnikom oglaševalcem vse pravice iz ZVPot, razen možnosti odstopa od pogodbe po začetku opravljanja storitve, saj narava storitve to ne omogoča. Po objavi oglasa in začetku opravljanja storitve, odstop od sklenjene pogodbe ni mogoč in plačilo ni vračljivo.

 1. Ko uporabnik izrazi povpraševanje do nekega oglasa, ki ponuja nek predmet oziroma storitev, se med najemodajalcem in najemojemalcem vzpostavi obligacijsko razmerje, kar pomeni, da se vsa neskladja in spori, ki izhajajo iz tega razmerja, rešujejo skladno s pravili obligacijskega prava (Obligacijski zakonik in druga veljavna zakonodaja) in izključno med najemodajalcem in najemojemalcem. Spletna stran Najel.BI ne prevzema nikakršne odgovornosti v primeru neskladja ali spora med strankama najemnega razmerja.

 1. Uporabniki se zavezujejo, da so vsi navedeni vsebinski podatki in slike v oglasih resnični in da ne bodo oglaševali ponarejenega ali ukradenega blaga. Prepovedano je tudi oglaševanje blaga ali storitev, ki so po Ustavi Republike Slovenije, zakonih in drugih podzakonskih predpisih prepovedani. V primeru suma storitve kaznivega dejanja je dolžna spletna stran Najel.BI posredovati podatke pristojnim organom. Uporabniki ne smejo oglaševati predmetov ali storitev, če bi s tem kršili avtorske ali sorodne pravice po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP). Kot primer je prepovedano oddajanje filmov za katere uporabnik nima dovoljenja.

 1. Uporabnik mora zagotoviti, da uporablja v oglasih izključno slovenski jezik.

 1. Oglas lahko objavi samo uporabnik, ki bo stvar oddal ali pa oseba, ki ima dovoljenje za oddajo od lastnika predmeta ali osebe, ki bo upravljala storitev. Prepovedana je oddaja oglasov brez vednosti lastnika predmeta oziroma izvajalca storitve.

 1. Uporabnik mora v oglas vpisovati samo resnične specifikacije predmeta oziroma storitve, katerega oddaja. Prepovedano je oglaševati predmete ali storitve, ki niso preko tega oglasa na voljo za najem oziroma uporabo. Poslovni uporabniki, ki imajo sklenjeno pogodbo s spletno stranjo Najel.BI, lahko pod dodatne podatke dodajo logotip in vpišejo naslov svoje fizične lokacije oziroma spletni strani v polja, ki so za to namenjena. Navadni uporabniki ne smejo objavljati povezav na zunanje spletne strani brez dovoljenja administratorjev spletne strani. Take povezave bo administrator avtomatsko odstranil.

 1. Vsak predmet ali storitev, ki se oddaja, lahko vsebuje samo slike na katerih je razviden predmet, ki se oddaja ali predstavljajo storitev. Uporaba logotipov ali pasic na tem mestu je prepovedana.

 1. Prepovedani so seznami ali liste produktov v enem samem oglasu. Pod en oglas se lahko vpiše samo en predmet oziroma storitev v primeru, da ta ne predstavlja kompleta. Primer: lahko se oddaja računalnik z računalniškim monitorjem, miško in tipkovnico. Ni pa dovoljeno oddajati v enem oglasu računalnika in kosilnice.

 1. Oglas predmeta oziroma storitev se lahko uvrsti samo pod eno katerijo kot en oglas, ki mora biti vsebinsko smiselen z oglasom.

 1. V naslov oglasa mora uporabnik vpisati predmet oziroma storitev, ki jo oddaja. Prepovedano je vpisati v naslov imena drugih spletnih strani ali več enakih znakov zapored. Primer: ***

 1. Prepovedani so oglasi, ki napeljujejo ali vabijo k sodelovanju v raznih mrežnih marketingih, piramidnih igrah in različnih igrah na srečo, ki so v skladu z veljavnimi predpisi prepovedani.

 1. Pravne osebe, s.p.-ji in agencije (v nadaljevanju oglaševalci) lahko na spletni strani Najel.BI oglašujejo oglase pod pogojem, da vzpostavijo s spletno stranjo Najel.BI partnerstvo in postanejo poslovni partnerji. Poslovni partnerji se razlikujejo od navadnih oglaševalcev po tem, da izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašujejo. Poslovni partner lahko postane tudi fizična oseba, pod pogojem, da razpolaga s potrebnimi dokumenti za opravljanje dejavnosti. Pri oglaševanju se morajo oglaševalci držati pravil ZVPot, kar pomeni, da v primeru, ko oglaševanje omogoča sklepanje pogodb na daljavo, mora oglaševalec pri svojem poslovanju upoštevati določbe teh pogodb. Spletna stran Najel.BI ne omogoča sklepanja pogodb na daljavo med oglaševalci in potencialnimi kupci oziroma uporabniki storitev, vendar nudi samo posredovanje in objavo oglasa. Oglas poslovnega partnerja bo vseboval vse podatke, ki jih je podjete pri registraciji vneslo: ime in naslov podjetja, spletni naslov in fizično lokacijo. Spletne povezave v oglasu so dovoljene le na dodatni opis predmeta, v primeru poslovnih partnerjev pa je dovoljena povezava na stran poslovnega partnerja, kjer je predstavljen predmet ozioma storitev. Prepovedane so povezave na strani, ki oglašujejo druge izdelke oziroma storitve. Povezave na konkurenčne strani spletne strani Najel.BI so prepovedane. Spletna stran Najel.BI oziroma njen upravljalec si pridržujeta pravico, da predsodi katere povezave se dovoli oziroma katere prepove oziroma ne dopusti v skladu s tem členom. Poleg tega v oglasu v naslovu, podnaslovu, in opisu ni dovoljeno vpisovati podatkov podjetja saj je za to namenjeno drugo polje (naziv, naslov, telefon, spletna stran, email...). Izjeme so samo poslovni partnerji.

 1. Spletna stran Najel.BI oziroma njen upravljalec si pridržujeta pravico, da v primeru neskladja s pravili uporabe oziroma zakonskimi pravili oglasa ne objavi oziroma že objavljen oglas izbriše. Uporabnike, ki kršijo ta pravila oziroma na kakršenkoli drug način škodujejo delovanju spletne strani, pa na podlagi upravljalčeve presoje lahko zbriše in prepreči nadaljnjo uporabo te spletne strani.

 1. Vsak uporabnik se obvezuje, da bo skrbel za svoje geslo in uporabniško ime ter da bo geslo iz varnostnih razlogov vsake toliko časa zamenjal. Spletna stran Najel.BI ne odgovarja za primere zlorabe gesel, bo pa v primeru, ko bo obveščena s strani uporabnika o takem dejanju ustrezno ukrepala. Uporabnik se strinja, da v primeru, če je bilo geslo dokazano zlorabljeno, ne odgovarja za kakršnokoli zlorabljeno ponudbo, povpraševanje ali kakršnekoli druge izjave pod zlorabljenim geslom, te pa ne štejejo pod izjavo volje in tako v nobenem primeru ne povzročijo pravnih učinkov.

 1. Z objavo vsakega oglasa na spletni strani Najel.BI se uporabnik zavezuje da bo redno in vestno odgovarjal na povpraševanja drugih uporabnikov (preko elektronske pošte ali telefona). Vsak uporabnik mora imeti delujoč elektronski naslov (e-mail), katerega redno pregleduje in na katerem odgovarja na elektronsko pošto.

 1. Uporabnik se strinja z občasnim prejemom elektronskih sporočil s strani Najel.BI z namenom delovanja spletne strani ali obveščanja o novostih. Spletna stran Najel.BI si pridržuje pravico, da občasno pošlje sporočilo, ki bi vsebovalo reklamno sporočilo. Uporabnik pa lahko kadarkoli pisno zahteva, da spletna stran Najel.BI preneha trajno ali začasno pošiljati sporočila na njegov elektronski naslov ali uporabljati njegove osebe podatke za te namene. Za odjavo od prejemanja elektronskih sporočil mora uporabnik iz svojega elektronskega naslova poslati elektronsko pošto z uporabniškim imenom in zahtevo na elektronski naslov: info@najel.bi. Upravljalec spletne strani Najel.BI se zavezuje, da osebnih podatkov in elektronskega naslova ne bo posredoval naprej, razen če je to potrebno za namen delovanja spletne strani.

 1. Za vse oglase vključno s fotografijami, ki so objavljene na spletni strani Najel.BI uporabnik potrjuje, da se lahko objavijo v oglasne namene v drugih medijih. V primeru, da se oglasi objavijo v drugih medijih, spletna stran ne bo objavila osebnih podatkov uporabnika, temveč le vsebino oglasa in povezavo do le-tega oglasa na spletni strani Najel.BI.

 1. Samo s predhodnim pisnim dovoljenjem upravitelja spletne strani Najel.BI se lahko kopira in uporablja koncept, celotno celostno podobo ali katerikoli del spletne strani Najel.BI. Brez dovoljenja je tako dejanje prepovedano, enako velja za kopiranje podatkov, ki jih priskrbijo uporabniki.

 1. Uporabniki na spletni strani vnesejo osebne podatke izključno, da bi jih lahko drugi uporabniki kontaktirali z namenom povpraševanja po oglasu. Vsakršna uporaba kontaktnih podatkov v namene oglaševanja kakšnega izdelka ali storitve je prepovedana. Prepovedana je tudi uporaba elektronskih naslovov v namene pošiljanja nezaželjene pošte.

 1. Vsak uporabnik sprejema ta pravila in se zaveže, da jih bo v prihodnje spoštoval in se ravnal po njih. Hkrati se zavezuje, da jih bo redno spremljal zaradi njihovih morebitnih posodobitev. Uporabniki te spletne strani soglašajo, da imetnik te spletne strani Najel.BI in njen upravljavec, nista odškodninsko odgovorna za škodo, ki nastane uporabniku te spletne strani zaradi nespoštovanja pogojev in pravil uporabe spletne strani Najel.BI s strani drugih uporabnikov.

 1. V primeru kršenja pravil in škodovanja spletni strani Najel.BI si pridržuje spletna stran Najel.BI in njen upravljavec pravico, da zbrišejo s seznama in onemogočijo nadaljnjo uporabo te spletne strani vsem, ki ta pravila ne upoštevajo.

 1. Vsebina in funkcionalnost spletne strani Najel.BI so ponujene »takšne kot so«, brez kakršnikoli drugih jamstev. Upravljavec spletne strani Najel.BI in njeni lastniki ne odgovarjajo za kakršnokoli posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi lahko nastali zaradi prekinitve dostopa, neobjave ali izbrisa oglasa ali napak v delovanju sistema, kot tudi ne jamčijo za uspeh najema preko spletni strani Najel.BI. V nobenem primeru lastnik ali upravljavec spletne strani Najel.BI tudi nista odgovorna za kakršnokoli škodo nastalo zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabnika spletne strani, niti ne odgovarjata za izgubo dobička, izgubo podatkov, računalniške napake, izgubo dobrega imena, poslov ali napačnega delovanja oziroma drugih škodnih dogodkov.

 1. Upravljavec spletne strani Najel.BI bo po potrebi spreminjal funkcionalnost spletne strani in po potrebi kategorije, kar lahko povzroči premik oglasa v podkategorije oziroma način kako bo oseba lahko dostopala do oglasa. Spletna stran ne jamči, da bo hranila oglase po preteku dogovorjenega roka.

 1. Ta pravila lahko upravljavec spletne strani Najel.BI kadarkoli spremeni brez predhodne najave. Vsaka uporaba spletnega sistema Najel.BI po spremembi teh pravil s strani uporabnika, pomeni njegovo strinjanje z novimi spremembami. Vsi podatki o upravljavcu spletne strani so dostopni na Najel.BI.


Pogoji za registracijo in status člana:

Storitve na spletni strani Najel.BI lahko uporabljajo pravne osebe ter fizične osebe, ki imajo v skladu z veljavno zakonodajo na območju Republike Slovenije poslovno sposobnost, ki je potrebna za sklepanje najemnih razmerij. Njene storitve niso na voljo mladoletnim osebam oziroma jih lahko uporabljajo le pod pogojem, da s tem soglašajo njihovi zakoniti zastopniki. Če ne izpolnjujejo teh pogojev, ne morejo uporabljati spletne strani Najel.BI.

Upravljavec spletne stran Najel.BI si pridržuje pravico, da članu – uporabnika te spletne strani prepreči njeno nadaljnjo uporabo iz kakršnihkoli tehtnih razlogov, zlasti pa iz naslednjih:

 • kršenje pravil in pogojev uporabe ali kakršnihkoli drugih pravil spletne strani Najel.BI
 • objavljanje neresničnih oglasov (ponudb in povpraševanj),
 • objavljanje zaupnih ali žaljivih vsebin,
 • oddajanje, kopiranje in distribuiranje avtorsko zaščitenih del brez dovoljen imetnika avtorskih oziroma drugih sorodnih pravic,
 • uporabljanja spletne strani z namenom širjenja nezaželene pošte,
 • oglaševanja oziroma ponujanja dela na črno in vseh oblik nelegalnega zaposlovanja.

Registrirani profil uporabnika je vezan na uporabnika, ki ga je registriral in se ne sme prenašati na drugo osebo.

Uporabnik se zavezuje, da bo vsako spremembo osebnih podatkov osvežil na spletni strani najkasneje v osmih dneh po nastanku spremembe.

Uporabnik zagotavlja, da bo uporabil veljaven elektronski naslov (e-mail) katerega bo redno pregledoval in preko katerega bo vestno odgovarjal ostalim članom spletne strani Najel.BI, ta elektronski naslov pa bo služil tudi kot unikaten način poleg uporabniškega ima za identificiranje na strani.

Dostop, registracija in uporaba spletne strani Najel.BI je brezplačna.

Vse cene, ki jih uporabniki objavijo na spletni strani, so izražene v evrih (€). V samem oglasu pa more biti jasno razvidno, če je ta cena z DDV ali brez. V primeru, da se cena na dan razlikuje v kolikor se najame za daljše obdobje je potrebno to jasno obrazložiti v samem oglasu. V polje za ceno na dan je potrebno napisati dejansko dnevno ceno, ko se najame samo za en dan in ne cena na dan, če se najame za daljše obdobje. V primeru, da se cena sezonsko spreminja mora le-to biti jasno razloženo.

Vsak uporabnik odgovarja sam za vse podatke o predmetu ponudbe oziroma povpraševanja, ki jih je objavil na spletni strani Najel.BI. Upravljavec spletne strani ali njeni imetnik za njihovo resničnost ne jamčita. Spletna stran Najel.BI vsebuje povezave na druge spletne strani, za katerih vsebino ne odgovarja, saj so te strani popolnoma neodvisne od spletne strani Najel.BI.

Cena in vsi ostali stroški najema morajo biti jasno opredeljeni v Najemni pogodbi in na spletni strani predmeta. Prav tako je v najemno pogodbo potrebno vključiti tudi višino depozita, dostavo, specifične najemne pogoje in način vzdrževanja predmeta.

Avtorske pravice:

Uporabnik z oddajo oglasa na tej spletni strani zagotavlja, da ima vse potrebne avtorske oziroma druge sorodne pravice, ki so potrebne za oddajo predmetov (video, teksta, slike...), objavljenih na spletni strani Najel.BI. Prav tako uporabnik zagotavlja, da ima vsa potrebna dovoljenja za kopiranje, reprodukcijo ali kakršna koli druga dovoljenja povezana z avtorskimi pravicami.

Lastnik oziroma imetnik, ki ima pravico predmet uporabljati oziroma z njim razpolagati, se lahko prosto odloči s kom, če sploh s kom, se bo spustil v najemno razmerje. V vsakem primeru pa, ko lastnik sprejme rezervacijo predmeta se zavezuje skupaj z najemnikom, da je dogovor obvezujoč.

Uporaba zunanjih aplikacij:

Uporaba storitev Google Maps so v skladu s pogoji spletne strani www.google.com in njihovimi zemljevidi (http://maps.google.com/help/terms_maps.html)

Vzorec najemne pogodbe:

Z namenom olajšanja sklepanja pogodbe med najemodajalcem in najemojemalcem lahko na spletni strani Najel.BI najdete tipiziran vzorec najemne pogodbe (v nadaljevanju »vzorec«). Ta vzorec, ne glede na tip najema, vsebuje informacije o transakciji, ceni, depozitu, dolžini najema in ostale informacije, za katero je priporočljivo, da jih sklenjena najemna pogodba vsebuje.

Tipizirani vzorec, ki je na razpolago uporabnikom, so dolžni uporabniki glede na vrsto in značilnosti predmeta najema in narave najemnega razmerja (kot npr. morebitna dodatna zavarovanja, posebni pogoji uporabe predmeta, plačevanja stroškov uporabe ipd.), po potrebi tudi prilagoditi konkretnim okoliščinam.

Uporabnik tega vzorca se strinja, da spletna stran Najel.BI in njeni imetniki niso odgovorni za kakršnekoli zahtevke iz naslova škode nastale zaradi sklepanja najemnega razmerja z uporabo tega vzorca. Uporabniki se strinjajo, da je ta vzorec predstavlja izključno za sestavo najemne pogodbe in je v celoti njihova odgovornost, da ga primerno prilagodijo v Najemno pogodbo, ki jo bodo uporabili z namenom sklepanja najemnega razmerja.

Zakonska podlaga za sklepanje najemnih razmerij:

Spletna stran Najel.BI vam svetuje, da po potrebi poiščete profesionalno pomoč pri sestavi pogodbe. Osnovne zakonske določbe glede sklepanja najemnih razmerij, pa lahko uporabniki najdejo tudi v spodaj omenjeni zakonodaji.

Upravljavec spletne strani opozarja, da se zakonodaja lahko naknadno tudi spreminja, zaradi česar naj uporabniki spletne strani ob sklepanju najemnega razmerja preverijo, ali je prišlo do njenih sprememb.

1.) Splošne določbe:

Splošne zakonske določbe o sklepanju najemnih razmerij, najdejo uporabniki v Obligacijskem zakoniku (v nadalj. OZ, http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200183&stevilka=4287), in sicer v členih od 587 do 618. Te določbe po večini niso zavezujoče in lahko uporabniki najemno razmerje uredijo tudi drugače.

2.) Najemanje nepremičnin:

Specialne zakonske določbe, ki veljajo za sklepanje najemnih razmerij glede nepremičnin, uporabniki najdejo v Stanovanjskem zakoniku (v nadalj. SZ-1, http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r08/predpis_ZAKO2008.html), in sicer predvsem v členih 83-120. Te določbe so po svoji naravi zavezujoče ter jih bo sodišče v primeru spora, ki je povezano z najemom nepremičnine, tudi upoštevalo. Uporabnike na tem mestu opozarjamo, da 91. člen SZ-1 izrecno določa, katere so obvezne sestavine najemne pogodbe.

3.) Najemanje poslovnih prostorov in poslovnih stavb:

Specialne zakonske določbe, ki veljajo za sklepanje najemnih razmerij glede poslovnih prostorov najdejo uporabniki v Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (v nadalj. ZPPSP, http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO127.html). Te določbe so po svoji naravi zavezujoče in jih bo sodišče v primeru spora uporabilo.

Uporabnike opozarjamo, da morajo biti pogodbe o najemu nepremičnin v skladu z veljavno zakonodajo obvezno sklenjene v pisni obliki. Priporočamo, da s z namenom jasne in dokazljive vsebine najemnega razmerja tudi najemna razmerja za vse druge predmete sklenjene v pisni obliki.
Lista prepovedanih predmetov

 • Živali
 • Zdravila
 • Strelno orožje in strelivo
 • Pirotehnična sredstva
 • Ukradene predmete
 • Ilegalno lastništvo
 • Predmeti, ki so bili v stiku s s krvjo, slino, ostali telesnimi tekočinami ali spolnimi organi
 • Predmete, ki neposredno ali posredno promovirajo alkohol
 • Predmete s pornografsko, pedofilsko ali nasilno vsebino
 • Predmeti, ki spodbujajo diskriminacijo, nasilje, ksenofobijo, anti-semitizem oziroma rasno nestrpnost
 • Predmeti, ki so v sporu z intelektualnim oziroma avtorskim pravom
 • Uradne dokumente
 • Ilegalne kopije
 • Vojaško opremo in vojaške naprave
 • Eksplozivna sredstva
 • Ponarejene dokumente
 • Ponarejen denar in ponarejene znamke
 • Uradne uniforme in značke
 • Osebne podatke
 • Predmete, ki vsebujejo sporočila, ki so nespoštljiva
 • Rastline, ki so prepovedane za prodajo v Sloveniji
 • Nevarni ali ilegalni predmeti
 • Spodnje perilo
 • Nevarne in prepovedane predmete
 • Tobačni izdelki
 • Uniformo, znake ali emblemi, ki ponazarjajo organizacijo ljudi, ki je bila kriva za zločine nad človeštvom